Pilot Haringvliet Hollands Diep 5

Pilot Haringvliet en Hollands Diep

Impuls voor natuurontwikkeling in het Hollands Diep en Haringvliet met inzet van gebaggerd sediment

Na afsluiting van het Haringvliet door de Haringvlietdam en sluizen, is het voormalige estuarium veranderd in een zoetwaterbekken met een geringe getijslag. Door het ontbreken van getij en in combinatie met golfslag zijn de gorzen, slikken en platen in het estuarium sterk geërodeerd. Toepassing van de “kier” van de Haringvliet spuisluizen biedt hier geen verandering in. Het aanbod van sediment, voornamelijk slib, is onvoldoende om deze intergetijdegebieden te handhaven. Dankzij (voor-)oeververdedigingen (langsdammetjes, stenen oevers, etc.) wordt de verdere afkalving van de oevers voorkomen, maar zijn de resterende oeverzones marginaal en worden recreatiemogelijkheden van zowel water als land beperkt. In het kader van Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij 2015 is door natuurorganisaties, waaronder partners Wereldnatuurfonds/Stichting Ark en Natuurmonumenten, een belangrijke impuls gegeven aan natuurontwikkeling in het Haringvliet. De projecten die zijn uitgevoerd tonen dat met inzet van sediment gebouwd kan worden aan herstel van natuur in het gebied.

In verband met onderhoudsbaggerwerk in het Hollands Diep (oversteek zeevaart naar Moerdijk) en de oostelijke delen van het rivierengebied is er op redelijke korte afstand fijn sediment beschikbaar dat mogelijkheden biedt voor inzet in een proeftuin. Diverse uitdagingen spelen daarbij een rol, enerzijds het type en kwaliteit van het aanbod, en anderzijds welke optimale condities voor natuur kunnen worden gecreëerd. Daarnaast spelen ook diverse belangen in dit gebied, die vragen om zorgvuldige samenwerking en informatie.

Met de proeftuin kan worden onderzocht in welke vorm het aanbod en de vraag naar het sediment optimaal kan worden verbonden in dit gebied, waarbij gestreefd wordt naar een kleinschalige toepassing in oever zones als demonstratie- en experimenteerruimte.

Pilot Haringvliet en Hollands Diep in beeld

In het nieuws

Overige pilots

Pilot Groene Poort

Pilot Haven- en stedelijk gebied

Getijdenparken en natuurontwikkeling langs harde stenen oevers.

Haven Rhoon

Pilot Centraal rivierengebied

Aanpak erosiekuilen door mini zandmotoren, getijdennatuur in oeverzones.

Proeftuin Sediment Rijnmond © 2024