Pilot Groene Poort

Pilot Haven- en stedelijk gebied

Proeftuin Sediment Rijnmond - Rozenburg

Project Groene Poort, landtong Rozenburg, Nieuwe Waterweg

In deze proeftuin/dit demonstratiegebied wordt onderzocht of door een slim gebruik van hydrodynamica en uitgekiende suppletielocaties op grote schaal gebaggerd slib of zand uit hetzelfde gebied kan worden ingezet voor versterking van getijdenatuur en voor een gedoseerde verspreiding van dit sediment naar plekken waar het nodig is. Voor de ontwikkeling van getijdenatuur en de inzet van “slib- en zandpompen” is het mogelijk een deel van het sediment in het riviersysteem te houden dat anders afgevoerd zou worden naar depots op zee. De projecten in dit gebied worden ingestoken als “getijdenparken” waarbij natuurbeleving en recreatie voor meerdere gebruikers voorop staat. In de regio wordt al door meerdere partijen samengewerkt voor aanleg van getijdenparken, zoals bij getijdenpark Brienenoord en getijdenoever Nassauhaven.

De proeftuin zal aansluiten op het project Groene Poort in de Nieuwe Waterweg aan de zijde van Landtong Rozenburg. Voor dit project zijn Gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Rijkswaterstaat en Wereld Natuur Fonds bezig om de harde stenen oevers en kribvakken aan de zuidzijde van de Nieuwe Waterweg te transformeren in natuurlijker oevers. Daarbij worden bestaande kribvakken afgesloten met een langsdam, en vervolgens opgevuld met gebaggerd sediment. Het project wordt deels uitgevoerd voor het realiseren van Kaderrichtlijn Water (KRW) doelen.

Proeftuin Sediment Rijnmond sluit hierop aan door met het in de buurt opgebaggerde materiaal een intergetijdengebied te ontwikkelen met specifieke zoutminnende vegetatie en rustige zones voor (trek-)vissen. Een soortgelijke strategie kan ook voor zand (“zandmotor” of “zandpompen”), of zand/slib combinatie, worden ingezet op meer dynamische locaties, waar slib anders te snel wordt weggespoeld. Deze toepassing bouwt ook voort op de ervaringen van het EU-Interreg project SURICATES, en in het kader van het onderzoeksprogramma PRISMA van het Havenbedrijf Rotterdam, en lopende onderzoeken in het kader van Rivers2Morrow onderzoek.

Pilot Groene Poort in beeld

In het nieuws

Overige pilots

Pilot Haringvliet Hollands Diep 5

Pilot Haringvliet en Hollands Diep

Sediment als bouwstof voor zoetwater-intergetijdennatuur.

Haven Rhoon

Pilot centraal rivierengebied

Aanpak erosiekuilen door mini zandmotoren, getijdennatuur in oeverzones.

Proeftuin Sediment Rijnmond © 2024