Gebaggerd sediment voor herstel slikken

27-09-2023

Pilot Haringvliet Hollands Diep luchtfoto

In het Haringvliet-Hollands Diep is behoefte aan sediment voor natuurherstel. Na de afsluiting van het Haringvliet zijn de uitgestrekte schorren en slikken die kenmerkend waren voor het gebied in vrij korte termijn weggeslagen door wind- en golferosie. Door de aanleg van vooroevers is de afslag tot staan gebracht, maar de zone die onder invloed staat van getijde is heel smal geworden. Tegelijkertijd wordt een groot deel van het schone gebaggerde sediment van de Dordtse kil en Doorsteek Moerdijk naar het depot in het Hollands Diep afgevoerd omdat het ontbreekt aan geschikte toepassingslocaties. De vraag is of het gebaggerd materiaal toegepast kan worden voor het herstel van de slikkige getijdezone. 

Pilot Hoogezandsche gorzen
Om deze vraag te beantwoorden werkt de Proeftuin Duurzaam Sediment Rijnmond aan een pilot voor de Hoogezandsche gorzen, een natuurgebied in beheer van Staatsbosbeheer aan de noordoever van het Hollands Diep. Een uitdaging is dat het gebaggerd materiaal uit fijn slib bestaat. Het doel van de pilot is om te onderzoeken of het toepassen van dit fijne slib in de oevers technisch haalbaar is en een bijdrage kan leveren aan het herstel van de slikkige getijde oevers die zo kenmerkend zijn voor het Hollands Diep en Haringvliet.  

Wat gaan we doen:
Tussen de oever en de vooroever wordt met een rijshouten dam een vak gevormd en gevuld slib tot aan de gemiddelde hoogwaterstand. De oever zal daardoor bij laagwater (30 cm lager) droog komen te vallen waardoor meer bodemleven en ruimte voor vogels zal ontstaan. Door golven en hoogwater zal het sediment uit het vak zich verder verspreiden langs de oever en de bestaande oever aanvullen. Hoe dit precies zal gaan ontwikkelen wordt gemonitord door Deltares en de WUR. 

De proef wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage en medewerking van Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en WNF.      

Pilot Haringvliet Hollands Diep suppletie

Proeftuin Sediment Rijnmond © 2024