Status-update pilot Centraal rivierengebied

10-10-2023

Pilot Centraal rivierengebied 1

Bij de pilot erosiekuilen Oude Maas zijn inmiddels in 2 verschillende periodes suppleties uitgevoerd.

In 2022 is totaal 50.000 m3 zand in de erosiekuilen aangebracht en in april 2023 11.000 m3.

De suppleties zijn uitgevoerd in Put 19, welke gesitueerd is in de oude Maas, direct naast het industrieterrein Grote Lindt in Zwijndrecht.

Het materiaal van de suppleties is afkomstig uit het onderhoudswerk op de Nieuwe, Boven en Beneden Merwede.

Het zand uit de Nieuwe Merwede is aanzienlijk fijner dan het zand uit de Boven en Beneden Merwede.

Door bij zandvracht een zandmonster te nemen en hiervan de zandkorrelgrootte te bepalen is exact in beeld welke materiaal op welke locatie is gesuppleerd.

Om het effect van de korrelgrootte op de erosiesnelheid te onderzoeken is een suppletievak voor het fijnere materiaal aangeduid en een vak voor grovere materiaal.

Vanaf de start van de werkzaamheden in 2021 is er iedere maand een surveycampagne uitgevoerd om de bodemveranderingen te bepalen.

Aanvullend zijn er ook zandmonsters in de suppletievakken en stroomafwaarts van de suppletievakken genomen om te monitoren uit welke samenstelling het zand bestaat wat uit de kuilen is geërodeerd.

Met deze pilot en voorgenoemde monitoringscampagne willen we onder andere antwoorden krijgen op het systeemgedrag, het functioneren van de suppletie als een zandmotor, effect van het type materiaal, neveneffecten van de suppletie.

Momenteel wordt hard gewerkt om alle verzamelde gegevens te analyseren.

Proeftuin Sediment Rijnmond © 2024