Vogels en vissen in pilot vak 9, openen de ogen!

31-5-2024

Bijeenkomst 03

Op 1 februari 2024 tijdens de bijeenkomst van de Raad van Advies, gaven vertegenwoordigers van Ravon (vissen) en Sovon (vogels) uitleg over de resultaten van hun langjarige monitoring in vak 9, pilot gebied in de Nieuwe Waterweg. Het is een uniek riviergetijde gebied voor vogels en vissen. Wat betekent dat in de praktijk? Welke vogels en vissen maken gebruik van deze plek en waarom juist daar? Hoe zien ze er eigenlijk eruit? Veel van de deelnemers op deze bijeenkomst hadden hier geen beeld van. Hun ogen werden geopend! “Fascinerend zeg, dit wist ik echt niet!”  

De delta en zeker ook de Nieuwe Waterweg is een bruisende plek, niet alleen voor mensen, maar ook voor vissen. Het is echt een kruispunt voor trekvissen, jonge vissen die hier op willen groeien en vissen van zoet én zout water. Wanneer je hier je hoofd onder water zou steken, zie je tientallen soorten van de verschillende estuariene gildes. Typische soorten voor zijn de houting, de bot en de zandspiering. Voor de houting is de zoet-zout overgang een unieke plek. De voortplanting van de houting vindt plaats verder stroomopwaarts in het zoete water van de Biesbosch. Jonge houtingen zakken in de zomer snel af naar de zoet-zoutovergangen van de voordelta en de Nieuwe Waterweg om daar op te groeien voordat ze verder naar zee trekken.

Informatie van Ravon laat zien dat het pilotgebed rijk is aan vis. Dit speelt visetende vogelsoorten als de Aalscholver en de Fuut in de kaart. Beide soorten laten, in het onderzoek van Sovon, een positieve ontwikkeling van de aanwezig aantallen zien.

Dankzij de langsdammen en de suppleties is het ook een rustgebied voor vogels zoals de Kleine Mantelmeeuw, Wulpen, Smient en Wintertaling. De plantenetende Krakeend foerageert langs de oevers.

In de zeer dynamische en druk bevaren Nieuwe Waterweg liggen grote kansen voor het versterken van de habitat voor vissen. Om de zeer diverse visgemeenschap te behouden is het belangrijk om meer laag dynamische areaal te creëren, en de connectiviteit met de rivier te garanderen en beperkte dynamiek in deze zones toe te laten. Ook sturen op een grote habitat diversiteit op verschillende schaalniveaus faciliteert verschillende levensstadia van vissen en een grotere diversiteit van de visgemeenschap. Een belangrijk aandachtspunt bij het aanbrengen van sediment is het overhouden van voldoende diep water. Dit is cruciaal voor het behoudt van de refugiumfunctie (overlevingskansen) voor vissen in deze smalle vaarweg. 

Sovonnotitie 2024 35 watervogels Groene Poort omslag

Watervogels projectgebied Groene Poort

Proeftuin Sediment Rijnmond © 2024